Obsah

Informační povinnost správce daně

dle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

a)      úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně

pondělí, středa        12.00 - 17.00

 

b)      elektronická adresa elektronické podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které lze přijmout

elektronická podatelna: obec@dolniredice.cz

datová schránka ID: d3ja4nr

Formy nosiče datových zpráv:
Podatelna přijímá podání ve formě elektronické pošty (včetně příloh) a ve formě podání na fyzických nosičích. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: *.doc, *.html, *.rtf, *.xls,
obrazové přílohy : *.jpg, *.gif, *.bmp, *.pdf
Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přijmout.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy včetně příloh : 5MB
Technické parametry fyzických nosičů na kterých lze předávat datové zprávy :
USB flash disky, CD, DVD

 

c)       seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob

Certifikační autorita: Postsignum

Seznam certifikátů úředních osob:

Kurka Michal

Hálová Dita

Ing. Rudzinská Petra

 

d)      další možnosti učinit podání pomocí jiných technických prostředků

------

 

e)      číslo účtu, na který správce daně přijímá platby, a způsob označení úhrady na tento účet podle jednotlivých daní, jejichž správa správci daně náleží

číslo účtu: 3324561/0100

variabilní symbol   

- místní poplatek ze psů – číslo popisné

- místní poplatek za komunální odpad – rodné číslo plátce, případně na dotaz poplatníka sdělí jiný variabilní symbol platby pracovnice kanceláře obecního úřadu

- ostatní dle domluvy s pracovnicemi kanceláře obecního úřadu

 

 

Legislativní rámec na úseku místních poplatků :

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 obce Dolní Ředice, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 obce Dolní Ředice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zákon č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích

zákon č. 280/2009 Sb.,  daňový řád