Obsah

"Zvýšení bezpečnosti - I. etapa Dolní Ředice"

Obec Dolní Ředice získala dotační příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v maximální výši 6.076.089,-Kč při současném stanovení maximální procentuální účasti poskytnutých finančních prostředků na celkových uznatelných nákladech akce ve výši 85 %, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci a bude přínosem především pro osoby s omezeným způsobem pohybu a orientace. 

Modernizace přispěje k lepšímu oddělení pěší dopravy od silniční, přispěje k odstranění bariér na trase, usnadní pohyb po chodníku maminkám s kočárky, dětem do tří let věku, seniorům, osobám s vadami zraku, s vadami pohybového ústrojí či vozíčkářům. Dojde k modernizaci pěší trasy podél hlavního průtahu obcí, k výměně a úpravě povrchu, ke snížení nástupních hran obrub chodníku, k doplnění trasy o bezpečnostní a varovné prvky, ke zlepšení nástupišť zastávek veřejné hromadné dopravy. Modernizace také přispěje k lepší dosažitelnosti autobusové dopravy i občanské vybavenosti, např. obecního úřadu, pošty, školy, samoobsluhy aj. 

Realizace byla již zahájena v prosinci 2019 a bude dále pokračovat i v roce 2020. Stavební práce bude provádět firma MIROS Pardubice a.s.

Žádáme tímto všechny občany o zvýšenou míru trpělivosti v průběhu celé realizace projektu. 

 

 

Projekt

„ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ

DOLNÍ ŘEDICE“

je spolufinancován Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

„Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v ZŠ Dolní Ředice“  - odborná učebna.

Za přispění dotace z EU, prostřednictví MAS Holicko, došlo k realizaci projektu IROP s názvem: „Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v ZŠ Dolní Ředice“

Vznikne tak samostatný objekt odborné učebny, včetně vybavení, která bude navíc i  bezbariérově přístupná. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a dosažení vyšší kvality ve vzdělávání žáků I. stupně Základní školy Dolní Ředice.

 


Sdělujeme občanům obce, že byla dokončena realizace projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005558  "Zvýšení bezpečnosti dopravy II.etapa  Dolní Ředice". Na realizaci projektu byla získána dotace z operačního programu IROP, prostřednictvím MAS Holicko ve výši 1 014 189,91 Kč.  Stavba byla dokončena a předána v plánovaném termínu. Díky projektu byla vybudována bezpečná a bezbariérová pochozí trasa – chodník pro pěší včetně modernizace přechodu pro chodce s realizací nových bezpečnostních prvků, které zvýší bezpečnost dopravy žáků při docházce do základní školy a občanů, kteří navštěvují obecní úřad.

 

             

 

              

 

 

Dotace pro obec

Na základě komunitního plánování obec připravuje jednotlivé projekty ke zlepšení podmínek života v obci Dolní Ředice a reaguje postupně na jednotlivé dotační výzvy k podávání žádostí.

1) Obci se podařilo získat dotaci v projektu „Oprava komunikací Dolní Ředice“ – dotace činí 50% ze způsobilých výdajů. Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj. Realizace je ukončena.

2) Obci se podařilo získat dotaci v projektu „Oprava polních cest Dolní Ředice“ – dotace činí 70% ze způsobilých výdajů. Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR.

3) Obec připravuje podat žádost o dotaci „Zvýšení bezpečnosti dopravy I. etapa Dolní Ředice“ – výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků s důrazem na bezbariérové užívání včetně úprav nástupišť autobusových zastávek – poskytnutá dotace činí 85% ze způsobilých výdajů projektu. Poskytovatel Státní fond dopravní infrastruktury.

4) Obci se podařilo získat dotaci na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy II. etapa Dolní Ředice“ – rekonstrukce a modernizace chodníku v prostoru u školy včetně rekonstrukce a modernizace přechodu pro chodce mezi školou a obecním úřadem - poskytnutá dotace činí 95% ze způsobilých výdajů projektu. Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj a Místní akční skupina (MAS) Holicko.

5) Obec podala žádost o dotaci na akci „Odborná učebna při ZŠ v Dolních Ředicích“ – výstavba nové odborné učebny základní školy – poskytnutá dotace činí 95% ze způsobilých výdajů. Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj a MAS Holicko.

6) Obec získala dotaci z Programu obnovy venkova od Pardubického kraje na akci „Autobusové čekárny Dolní Ředice“. Dotace činí 50% z předpokládaných nákladů, tj. 120 tis. Kč.

7) Obci se podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Dolní Ředice dětem“. Jedná se o doplnění hracích prvků na 2 dětská hřiště. Dotace je 400 tis. Kč, vlastní zdroje 200 tis. Kč. Realizace je ukončena.

Pozn. Bližší informace budou podány v obecním zpravodaji.